Lärares användarvillkor

Musikundervisning.se är en webb-plattform som sammakopplar studenter i olika åldrar, med olika förmågor, på alla typer av instrument med högkvalitativa, professionella och bakgrundskontrollerade musiklärare. Dessa regler och villkor bör läsas i samband med vår integritetspolicy

1. Om Musikundervisning.se och definitioner

1.1. Musikundervisning.se är en webb-plattform som sammankopplar studenter i olika åldrar, med olika förmågor, på alla typer av instrument med högkvalitativa, professionella och bakgrundkontrollerade musiklärare.

1.2. Musikundervisning.se ägs och drivs av More Music Group, en aktiebolag registerat i England med organisationsnumret 10946567. Registerad adress är 52 Brook Street, London, W1K 5DS. More Music Group är momsregisterat under nummer 370603027.

1.3. Dessa regler och villkor ersätter alla tidigare versioner och trädde i kraft från och med 8e juli 2021.

1.4 Genom att använda webb-plattformen godkänner du att vara bunden till dessa regler och villkor. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia för dina uppgifter.

1.5 "Web-plattform" refererar till https://musictutors.co.uk.

1.6 "Student" är en person som använder web-plattformen för att söka och få musikundervisning antingen för sig själva eller för barn de är förälder eller målsman.

1.7 "Lärare" är en professionell, egenföretagare som erbjuder tjänster i musikundervisning och använder marknadsföring, kommunikation, bokning avgiftinsamlingstjänster försedda av webb-plattformen.

1.8 "Gemenskapen" refereras kollektivt till lärare, studenter och Musikundervisning.se personal

1.9 "Priset" refereras till en total kostnad av läraravgiften och plattformsavgiften.

1.10 "Läraravgiften" refererar till den summa som betalas till läraren.

1.11 "Plattformsavgiften" är den summa som dras av från priset i utbyte mot de tjänster gällande marknadsföring, kommunikation, lektionsbokning och avgiftsinsamling som webb-plattformen förser.

1.12 Den "Upprättade fakturan" är plattformens\ funktion som sammanställer information gällande läraragifter, plattformsavgifter och den summa som betalas till lärare.

1.13 "Applikationskonversation" är en konversation mellan plattformen och läraren för att fastställa att läraren har rätt referenser, erfarenhet, kvalitet och professionalism för att accepteras på webb-plattformen

1.14 "Lektionsblock" är ett bulkköp av 5,10, eller 20 lektioner. När en student köper ett lektionsblock kan läraren skapa lektioner vilka bekräftas automatiskt.

1.15 En "Bekräftad lektion" är en lektion som har betalats för och bekräftats av studenten.

1.16 Fast terminsplan är ett block av 15 lektioner eller fler som betalas i förväg till ett rabatterat pris för studenten. I utbyte mot rabatten avsäger sig studenten rätten att redigera, ändra eller avboka lektionen. I utbyte för de restriktiva villkoren associerade med fast terminsplan för studenten, går läraren med på att sänka priset

2. Hur Musikundervisning.se jobbar. Vi:

2.1. Förser marknadsföring, kommunikation, lärande online, boknings- och avgiftsinsamlingstjänster för professionella, egenföretagare som arbetar som musiklärare.

2.2 Förser en webb-plattform där studenter enkelt kan komma i kontakt med lärare, arrangera och betala för musiklektioner.

2.3.Ta alla rimliga steg för att upprätthålla webb-plattformen och erbjuda en konsekvent tjänst.

2.4. Bakgrundskontrollerar våra lärare och säkerställer att samtliga lärare har ett giltigt utdrag ur belastningsregistret på plats innan de kan publicera något på plattformen. Vi säkerställer att alla lärare godkänner att följa våra riktlinjer för trygghet och policy gällande skydd av barn, vår uppförandekod och ensamarbetepolicy. Alla våra lärare måste läsa och förstå dokumentet Keeping Children Safe in Education.

2.5. Granska lärare vid ansökningsstadie för att säkerställa att de möter våra stränga kriterier gällande kvalitet och professionalism. Vi arbetar med läraren för att säkerställa att text och bild som visas på deras profiler stämmer och är tydliga.

2.6. Agerar som en barriär mellan det personliga och det professionella för våra lärare (som gott säkerhetsarbete kräver). Vi upprätthåller ett notifikationssystem för att säkerställa att snabb kommunikation mellan lärare och student är möjlig. Från och till kan vi komma att övervaka meddelanden för att säkerställa att vår standard gällande kvalitet och professionalism upprätthålls.

2.7. Visa tydlig och exakt avgiftsinformation till både lärare och student och lösa all betalning till lärare inom den tidsram som beskrivs i dessa villkor.

2.8. Utreda alla klagomål (inklusive återbetalningar) i linje med vår klagomålspolicy, vilken finns tillgänglig vid begäran.

2.9 Ta nödvändiga steg för att använda och skydda våra studenters\ och lärares\ data som det besrkivs i vår integritetspolicy.

3. Vår gemenskaps-standard. Alla som använder sig av Musikundervisning.se godkänner att:

3.1. Ta ansvar för tryggheten och säkerheten för sig själva och deras barn i sammanhang kopplade till Musikundervisning.se. Inkluderande men inte begränsad till att använda internet tryggt. Ifall ett lösenord / inloggningsuppgifter inte längre är privata, vänligen kontakta Musikundervisning.se omedelbart. Om Musikundervisning.se inte kontaktas är vi inte ansvariga för utförda handlingar på ditt konto

3.2. Säkerställ att meddelanden och innehåll som publiceras på webb-plattformen är lagliga och inte på något vis är kränkande eller illegala. Om ett meddelande eller innehåll har skäl till oro, går du med på att rapportera detta till Musikundervisning.se.

3.3. Ta rimliga steg och använd sund förnuft när du bedömer legimiteten av information. Musikundervisning.se tar alla rimliga steg för att fastställa exaktheten av information, men detta kan inte garanteras.

3.4. Ifall en aspekt av dessa regler och villkor inte följs har Musikundervisning.se rätt att omedelbart och oåterkalleligt bannlysa någon från webb-plattformen. Musikundervisning.se beslut är slutgiltigt.

4.Läraransvar. Alla lärare godkänner att:

4.1. Erbjuda högkvalitativa, professionella lektioner till studenter. Lektioner kan äga rum hemma hos studenten, hemma hos läraren\, online eller på en annan lämplig, överrenskommen plats.

4.2.När dessa villkor accepteras ingås en överrenskommelse med Musikundervisning.se under en obestämd period.

4.3. Ge instruktioner till Musikundervisning.se för att agera som lärarens\ agent, reglerat inom de villkor som beskrivs i dessa regler och villkor.

4.4 Någon av parterna kan avsluta överrenskommelsen när som helst. Musikundervisning.se kommer att vara berättigade att ställa lärarens\ profil som off-line, eller att avsluta överrenskommelsen omedelbart, utan förvarning, notifikation gällande juridiskt ingripande som krävs och utan att behöva ersätta förlust eller skada, ifall att läraren bröt mot någon av de skyldigheter som förskrivits i dessa regler och villkor, eller arbetsrelationen mellan lärare och Musikundervisning.se har, enligt Musikundervisning.se oåterkalleligt skadats. Musikundervisning.se beslut är slutgiltigt.

4.5 Förstår att de inte är anställda hos Musikundervisning.se. Musikundervisning.se är inte på något vis skyldiga eller kan hållas ansvariga för handlingarna eller uppförandet av lärare. Alla lärare är egenföretagare, väljer lektionskostnad själv och väljer när de vill arbeta och hur länge.

4.6 Uppfyller kravet på att vara minst 18 år gammal. De går också med på att ta rimliga steg för att säkerställa att alla studenter är minst 18 år gamla eller har en förälders och/eller målsmans som arrengerar lektionen åt dom.

4.7 Har alla papper på plats om tillåtelse att arbeta i Sverige.

4.8 Förser tydlig, exakt och relevant information i ansökningskonversationen och på profilsidan och ser till att hålla alla personlig information på webb-plattformen relevant.

4.9 Får inte referera studenter eller blivande studenter till en annan plattform eller hemsida på något sätt.

4.10 Meddela Musikundervisning.se gällande alla typer av brottsmålsdomar eller andra brott, anklaganden eller varningar som har tillskrivits dem efter det att utdraget ur belastningsregistret har gjort. Musikundervisning arbetar efter the Rehabilitation of Offenders Act 1974 och reserverar sig rätten att genomföra ytterligare riskbedömningar efter ny information av denna karaktär inkommit.

4.11 Skapa ett utdrag ur brottsregistret daterat inom 3 år från datum för kvitto. I överrensstämmelse med the Rehabilitation of Offenders Act 1974, riskbedömningar kan komma att genomföras och Musikundervisning.se reserverar sig rätten att göra det. Beroende på resultatet av riskbedömningen reserverar Musikundervisning.se även rätten att radera lärarens profil och alla information som finns på den.

4.12 Förse originalet av utdraget ur brottsregistret, borde läraren vara registrerad på regeringens uppdateringsservice.

4.13 Om det krävs, tillåt Musikundervisning.se att göra ett utdrag ur belastningsregistret å lärarens vägnar. Kostanden för detta är £50.40. Avgiften betalas direkt av läraren till vår trygghetspartner, Ucheck. Musikundervisning.se debiterar inte läraren för några mer samhörande kostnader.

4.14 Avgiften som betalas beskrivet i klausul 4.13 i dessa villkor är lärarens val och kan inte under några omständiheter debiteras till Musikundervisning.se.

4.15 Läs och förstå dokumentet Keeping Children Safe in Education. Genom att godkänna dessa regler och villkor indikerar du att dokumentet har lästs och förståtts.

4.16 Följa Musikundervisning.se trygghetpolicy och policyn gällande skydd av barn, uppförandekod (inkluderande accepterat användande policyn) och ensamarbetepolicyn.

4.17 Rapportera eventuella bekymmer gällande ett barn till Musikundervisning.se utsedda trygghetsledning genom användandet av pro forma som finns tillgänligt vid begäran.

4.18 Välj priserna som erbjuds till studenter på ett sätt som motsvarar deras erfarenhet och förmåga.

4.19 Ändra deras pris när som helst via prissättningsverktyget på webb-plattformen. Det är lärarens ansvar att kommunicera ändringarna av avgiften till existerande studenter i god tid.

4.20 Agera professionellt på webb-plattformen. Alla lärare godkänner att ha en mottaglig och tillmötesgående kommunikationsstil när de svarar på meddelanden från studenter. Lektionsbokningar bör göras snabbt och när studenten har indikerat att de är tillgängliga att ha lektionen.

4.21 Kommunicera alla perioder av frånvaro, både planerad och oplanerad så långt fram som möjligt, i god tid. Om Musikundervisning.se inte kan komma i kontakt med läraren på mer än 14 dagar och denna frånvaro inte har kommunicerats om på förhand har Musikundervisning.se rätt att sätta lärarens profil som off-line.

4.22 När en överrenskommelse ingås med läraren och den första lektionen skapas, använd fortsättningsvis endast plattformen för alla lektioner gällande hela varaktigheten av överrenskommelsen med studenten. Alla lektioner eller försök till lektioner utanför webb-plattformen kommer att klassas som disintermediation and may result in a ban on using the web platform.

4.23 Ersätt Musikundervisning.se i händelse av skadeanspråk eller ansvar på grund av användande av webb-plattform. Detta inkluderar alla kostnader och utgifter som kan komma att ackumileras.

4.24 Ersätt Musikundervisning.se mot och kompensera Musikundervisning.se omedelbart vid begäran med avseende några och alla oväntade påståenden tillförda av HMRC eller annan styrande / juridisk auktoritet, dock kan de nämnas, och i vilken position de kan komma vara baserade, som beskrivet i klausul 4.23 av dessa termer.

4.25 Musikundervisning.se får avstå från aviften som fortfarande ska betalas och, om det går att tillämpas, från alla andra summor som läraren är skyldig, ovanför nämnda innehav, överföringar och bidrag.

4.26 Samarbeta med Musikundervisning.se fullt ut för att möjliggöra det att demonstrera till HMRC eller annan styrande / juridisk byrå, eller att göra överrenskommelser med de byråer med innebörden att, inom kontexten av arrangemanget mellan läraren och webb-plattformen har den ingen skyldighet att hålla inne, översända och betala som refereras till i dessa villkor, på räkning av lärarens\ status som egenföretagare.

4.27 Godkänna att ensamt ansvarig att försäkra försäkringar så som ansvarsförsäkring är på plats. Förse en säker och lämplig miljö för musikundervisning när lektioner äger rum hemma hos läraren eller på andra premisser av läraren. Enligt vad som anges i Musikundervisning.se policy gällande ensamarbete.

4.28 Godkänn rätten Musikundervisning.se har att när som helst radera lärarens\ profil och all associerad data bör Musikundervisning.se bestämma att dessa regler och villkor har kränkts.

4.29 Musikundervisning.se användning av lärarens\ personliga data så långt som krävs för utförandet av tjänst-arrangemanget som beskrivs i Musikundervisning.se integritetspolicy.

4.30 Deklarare att det är uttryckligen inte deras mening att ha ett existerande anställningskontrakt nu eller i framtiden mellan dom själva och Musikundervisning.se, och härmed oåterkalleligt och villkorslöst avsäger sig rätten att åberopa någon anställningsrelation.

5. Prissättning

5.1. Med effekt från och med 21a Juni 2021, får läraren prissätta själv genom att använda pris- och betalningsverktygen på webb-plattformen. Som visas upp på detta verktyg, förstår läraren de olika plattformsavgifterna som standardappliceras över de olika produkterna som erbjuds av läraren på webb-plattformen. Dessa är:

 1. 34.06% för en enskild lektion
 2. 26.73% för ett block av 5 lektioner
 3. 22.42% för ett block av 10 lektioner
 4. 17.57% för ett block av 20 lektioner


Fram till att läraren använder priserna och betalningsverktygen på webb-plattformen. Kommer den tidigare prisstrukturen appliceras vilket fungerar under följande termer:

5.2. Den tidigare prisstrukturen utgår efter ett system med flera lager, där läraren väljer att erbjuda undervisning enligt en av följande prissättning:

 1. 1: £29.25 för en 60 minuters lektion (£14.63 för 30 min.)
 2. 2: £34.88 för en 60 minuters lektion (£17.44 för 30 min.)
 3. 3: £40.50 för en 60 minuters lektion (£20.25 för 30 min.)
 4. 4: £46.13 för en 60 minuters lektion (£23.07 för 30 min.)
 5. 5: £51.75 för en 60 minuters lektion (£25.88 för 30 min.)
 6. 6: £59.63 för en 60 minuters lektion (£29.82 för 30 min.)
 7. 7: £67.50 för en 60 minuters lektion (£33.75 för 30 min.)
 8. 8: £81.00 för en 60 minuters lektion (£40.50 för 30 min.)

5.3. Läraren förstår att plattformsavgoften kommer att dras av från priset i utbyte mot de tjänster som erbjuds av webb-plattformen gällande marknadsföring, kommunikation, bokning och avgiftsinsamling. Plattformsavgifter refereras också som avdrag inom webb-plattformen. Plattformsavgifter som visas här gäller för 60 minuters lektioner. Priset är nedsatt 50% för en 30 minuters lektion aoch 75% för en 45 min lektion. Plattformsavgiften som debiteras vid varje del av prisstrukturen är:

 1. 1: £10.25 för en 60 minuters lektion
 2. 2: £11.88 för en 60 minuters lektion
 3. 3: £13.50 för en 60 minuters lektion
 4. 4: £15.13 för en 60 minuters lektion
 5. 5: £17.75 för en 60 minuters lektion
 6. 6: £20.63 för en 60 minuters lektion
 7. 7: £23.50 för en 60 minuters lektion
 8. 8: £28.00 för en 60 minuters lektion

5.4 Om en student köper blocklektioner och kvalificerar sig att få rabatterat pris, godkänner webb-plattformen att reducera plattformsavgiften i enlighet med det. Läraravgiften kommer inte att ändras.

5.5 Om en student köper en fast terminsplan, godkänner läraren att reducera priset med 20%. Läraravgifter kommer inte att ändras. Plattformsavgifter kommer att reduceras för att möjliggöra att studenten får 20% rabatt.

5.6 Läraren accepterar webb-plattformens\ rekommendation att informera nuvarande studenter kring ändring av priser 30 dagar i förväg.

5.7 Webb-plattformen godkänner att informera studenter vars automatiska förnyelse av blocklektioner kommer att påverkas av prisändringen.

5.8 Webb-plattformen är kontaktfri. Läraren godkänner att aldrig ta emot kontanter eller andra betalmedel.

5.9 Läraren godkänner att lägga till för lektioner som äger rum hemma hos studenten\, en transportavgift på antingen £0, £4, £6, £8, £12 som kommer att väljas av läraren.

5.10 Läraren går med på att tydligt kommunicera och det i god tid till studenten angående den önskade transportavgiften.

6. Betalning

6.1. Priset som betalas av studenten kommer tydligt att visas på hela webb-plattformen.

6.2. Priset är en sammanslagning av läraravgiften och plattformsavgiften. Priset inkluderar all applicerbar skatt, inklusive moms.

6.3. Plattformsavgiften är summan som dragits av från priset, som betalas till webb-plattformen i utbyte för de tjänster webb-plattformen förser.

6.4. Läraravgiften är den summa som läraren får betalt.

6.5 Betalning av läraravgift är uträknad via den upprättade fakturan. Läraren kan granska sin upprättade faktura varje kalendermånad när som helst på Mitt konto sektionen på webb-plattformen

6.6 Den upprättade fakturan sammanställer eller lektioner som har ägt rum senaste kalendermånaden.

6.7 Musikundervisning.se kommer att betala alla summor som ska betalas till läraren som visas på den upprättade fakturan inom 5 dagar efter kvitto. Webb-plattformen mottager varje upprättad faktura första dagen av kommande kalendermånad.

6.8 Läraren godkänner att vara ansvarig för summan som visas på den upprättade fakturan och bör uppmärksamma eventuella tvister eller bestrida gällande summorna som visa i skrift på webb-plattformen.

6.9 Webb-plattformen godkänner att svara på eventuell bestridan inom högst 5 arbetsdagar och lösa eventuella justeringar, till fördel för läraren via en extraordinär betalning inom ytterligare 5 arbetsdagar. Justeringar till fördel för webb-plattformen kommer antingen att tas från efterföljande upprättad faktura eller begärd som en extraordinär betalning från läraren. Beslutet tas av Musikundervisning.se.

7.Fast terminsplan

7.1 En fast terminsplan består av minst 15 lektioner. När läraren skapar 15+ lektioner och skickar dom till studenten, får studenten valet att välja en fast terminsplan att bekräfta och betala för dom.

7.2 Fasta terminsplaner är fasta. När lektionerna är skapade kan de inte redigeras, ändras eller avbokas av studenten, om inte läraren godkänner det.

7.3 Läraren garanteras betalning för varje lektion eftersom studenten inte kan avboka.

7.4 Om läraren skulle behöva avboka en lektion, måste den bokas om till en gemensamt passande tid för både läraren och studenten.

8. Bokningar, Avbokningar, Klagomål och Återbetalningar

8.1 Läraren godkänner att skapa lektioner å studentens vägnar, efter att ha fastställt gemensamt kring detaljer gällande datum, tid, plats och varaktighet.

8.2 Läraren går med på att övervaka kommunikation med studenten och göra alla nödvändiga och accepterade förändringar gällande bokningen och säkerställa att webb-plattformen innehåller tillförlitlig information hela tiden.

8.3 Webb-plattformen går med på att skicka notifikationer och instruktioner till studenten med en inbjudan till dom att bekräfta och betala för lektionerna/ som läraren skapat. När lektionen har bekräftats och betalats för, kommer webb-plattformen skicka en notifikation till läraren och lektionen kan behandlas som bekräftad.

8.4 Läraren har ingen rätt till betalning av avgifter och Musikundervisning.se har inga skyldigheter gentemot läraren att betala avgifter ifall en lektion inte bekräftats och senare avbokas.

8.5 Läraren går med på att avboka lektioner ifall instruktioner ges från studenten på webb-plattformen.

8.6 En student har rätt att när som helst avboka en lektion fram till lektionsstart. För att avboka lektionen måste studenten skicka ett meddelande till läraren med instruktionen att avboka lektionen.

8.7 Lektioner som avbokats med mindre än 24 timmars förvarning kommer inte att återbetalas till studenten. Läraravgifter och plattformsavgifter kommer att läggas till till den upprättade fakturan som vanligt.

8.8 Lektioner som avbokas med längre förvarning än 24 timmar kan antingen återbetalas eller flyttas utan extra kostnad till en gemensamt passande tid för både läraren och studenten to.

8.9 Lärare har rätt att när som helst avboka lektioner fram till lektionsstart. Alla lektioner som avbokas av läraren kommer kan antingen återbetalas eller flyttas till en gemensamt passande tid för både läraren och studenten.

8.10 Alla klagomål, inkluderande dom gällande lektionskvalitet, att läraren icke närvarade på lektionen, lärandeuppförande, elevuppförande och problem gällande plattformen kommer att hanteras i linje med Musikundervisning.se klagomålspolicy. En kopia av detta finns tillgänglig vid begäran.

9. Säkerhet och skydd av barn

9.1. Musikundervisning.se erkänner att säkerget och skydd av barn är av största vikt. Alla som är en del av gemenskapen på Musikundervisning.se har ett ansvar att hålla barn skyddade.

9.2 DSL (Designated Safeguarding Lead) för Musikundervisning.se är Alex Wibrew. Han kan kontakas via mail på [email protected]

9.3 Musikundervisning.se kommer att uppdatera sin säkerhetspolicy och policy gällande skydd av barn i september varje år. En expertkonsult kommer användas för att hjälpa policyn att reflektera ändringar i lagstiftningen.

9.4 Alla lärare förses med dokumentet Keeping Children Safe in Education och måste läsa och förstå detta dokument innan de publiceras på webb-plattformen.

9.5 Läraren förses med en uppförandekod, inkluderande policyn gällande accepterad användning, vilken måste läsas och förstås hela tiden.

9.6 Alla lärare tillgodoses med en policy gällande ensamarbete vilken måste läsas och följas hela tiden.

9.7 Alla policys och dokument kommer att granskas årligen i september och nya versioner kommer att distrubueras efter behov.

9.8 Oro gällande ett problem kring säkerhet eller skydd av barn bör omedelbart meddelas till DSL genom användandet av Musikundervisning.se proforma, som finns tillgänglig vid begäran.

10. Ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsning

10.1 Läraren är ansvarig för all skada som orsakats direkt och/eller indirekt på Musikundervisning.se och/eller företagen som är anslutna till Musikundervisning.se, i sammanställningen av prestationen och arbetet baserat på dessa villkor. Läraren gottgör Musikundervisning.se och företagen anslutna med dom.

10.2 Läraren gottgör Musikundervisning.se och företagen anslutna med dom gällande mot alla påståenden och alla rättigheter tillförda av tredje part, inkluderande men inte begränsat till, Musikundervisning.se och klienter, som försäkrar mot skada som har orsakats i samband med lärarens arbete.

10.3 Genom att godkänna dessa villkor, erkänner läraren att hen har tagit ut tillräcklig ansvarsförsäkran i relation till riskerna som finns i samband med prestationen av arbetet som gjorts, på en egenföretagar-basis.

11. Immateriella rättigheter

Genom att godkänna dessa villkor, kommer Musikundervisning.se gemenskap gå med på att förse ett permanent tillstånd till Musikundervisning.se vilket är fritt royalty och icke-exlusivt, vilket möjliggör Musikundervisning.se att distribuera, kopiera, visa offentligt och skapa härledda verk baserat på material som inkommit från Musikundervisning.se gemenskap.

12. Sekretess

12.1 Både under tiden av tjänst-arrangemanget mellan läraren och Musikundervisning.se och efter att det har avslutats, utan tidigare skriftlig tillåtelse från Musikundervisning.se, av respekt för vilket tillstånd Musikundervisning.se kan bifoga villkor, är läraren förbjuden att förse information till tredje parter gällande alla frågor relaterade till Musikundervisning.se, dess direktörer, kunder och affärsrelationer och särskilt med respekt till all sakkunskap, dokument, information och vetskap om Musikundervisning.se\ allt det föregående i ordens vidaste bemärkelse och oavsett hur läraren blev medveten om den informationen. Musikundervisning.se avser också företag associerade med Musikundervisning.se.

13. Affärssrelationsklausul

13.1 Både under tiden av tjänst-arrangemanget och för en period av 12 månaders efter att det har avslutats, utan tidigare skritlig tillåtelse från Musikundervisning.se, av respekt för vilket tillstånd Musikundervisning.se kan bifoga villkor, är läraren förbjuden att arbeta för en person som, vid tillfället som tjänst-arrangemanget avslutas, är studenter på webb-plattformen eller ett företag anslutet till dom, under en period på 12 månader innan avslutet var studenter på webb-plattformen eller ett företag anslutet till dom, på på något sätt, direkt eller indirekt, antingen gällande ersättning eller utan vederlag.

14. Ändringar av regler och villkor

14.1 Dessa regler och villkor ersätter alla tidigare versioner och trädde i kraft från och med den 8e juli 2021

14.2 Musikundervisning.se reserverar rätten att ändra dessa regler och villkor när som helst. Musikundervisning.se gemenskap uppmuntras att kontrollera regler och villkor sektionen på hemsidan regelbundet för att försäkra sig att de blir medvetna gällande ändringar. Vi strävar efter att kommunicera till alla i Musikundervisning.se gemenskap gällande ändringar.

Gällande lagar och jurisdiktion.

15.1 Dessa regler och villkor anges här och eventuella regler eller anspråk (inklusive de av en icke-avtalsenlig natur) associerad med dom ska avgöras i linje med svensk lag och Sveriges domstolar kommer ha total jurisdiktion av processen.

15.2 I händelse av att en eller fler av bestämmelserna som föreskrivs i dessa regler och villkor inte är rättsligt giltiga, kommer de andra bestämmelserna fortsatt att förbli i kraft. I det fallet kommer parterna konsultera med respekt för bestämmelserna som inte är lagligt rättsligt giltiga för att kunna komma överrens om skriftlig erättning av bestämmelser som är rättsligt giltiga och som oavsett utsträckning kvarhålls med ändamålet att bestämmelerna ska ersättas

Arrangemang fär lärare på Musikundervisning.se, del av More Music Group under Covid-19 krisen 2020

16.1
MoreMusic UK Ltd har en överrenskommelse på plats med din musikservice som ersätter dessa regler och villkor som tidigare nämnts.

16.2
More Music Group inser att du har en existerande överrenskommelse med din musikservice och ditt användande av tjänsterna försedda av More Music Group kränker inte eller åsidosätter överrenskommelsen.

16.3
More Music Group har engagerats av din musikservice för att förse ett klassrum online och administrativa tjänster.

16.4
More Music Group behandlar din data i linje med vår integritetspolicy och enligt instruktioner från din musikservice. Vi gör detta för att möjliggöra musikundervisningen för dina studenter att fortsätta via våra klassrum online.

16.5
Genom att använda våra tjänster, erkänner du att du har givit samtycke att fortsätta undervisning online med Musikundervisning.se, en del av More Music Group.

16.6
Som ett resultat av ditt samtycke som beskrivs ovan, har More Music Group startat upp ett lärarkonto i ditt namn på Musikundervisning.se, en del av More Music Group.

16.7
Genom att godkänna dessa villkor godkänner att använda plattoformen försedd via Musikundervisning.se, en del av More Music Group för att arrangera musiklektioner på det försedda utrymmet online.

16.8
Genom att godkänna dessa villkor, godkänner du att problem eller klagomål som uppstår som ett resultat av din interaktion med en student, gällande lektionskvalitet, kommunikation och anna faktor på grund av leverans, kommer att tas upp med din musikservice och More Music Group kommer inte på nåpot vis att vara ansvariga till följd av detta.

16.9
Vidare erkänner More Music Group att betalning och fakturering för lektioner som läraren åtagit sig kommer att bli behandlad via din musikservice och därför kommer More Music Group inte att vara ansvariga för anspråk och inte heller begära pengar från läraren i utbyte för deras aktivitet på webb-plattformen.

<16.10
Genom att acceptera dessa villkor, förstår du att du kan avsluta arrangemanget genom att kontakta din musikservice och att More Music Group inte kommer på något vis att vara ansvariga gällande problem eller disputer vilket kan ådras som ett resultat. Avslutandet kommer att styras av dina redan existerande överrenskommelser med din musikservice.

16.11
Genom att acceptera dessa villkor håller du uttryckligen med om att More Music Group roll i relationen med din musikservice är att enbart förse med teknologin och administrationssupport för att kunna säkerställa att undervisning online kan ske, utan extra kostnad för studenten.